Projektet

Creativities – transcending boundaries in higher music education

De musiklärare vi utbildar nu kommer att undervisa ungdomar som föds på 2040-talet och går i pension runt 2105. Det enda vi vet om vad de kommer att ha nytta av på vägen är förmågan att skapa nytt, med mening. Det vill säga kreativitet. Musikundervisning har inom sig en stor potential att utveckla och tydliggöra och därmed bidra till en omvandling av synen på kunskap inom utbildning och skola.

Det finns gott om forskning som visar att kreativitet är alldeles livsnödvändigt för såväl individ som samhälle. Det finns dessutom gott om studier som visar konstens och musikens förmåga att både ge näring till och fostra denna kreativitet.  I projektet ”Creativities – transcending boundaries in higher music education” var syftet att låta denna insikt genomsyra den nya lärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i Malmö, och samtidigt bidra till kunskapsfrontens utvidgning genom nationella och internationella forskarnätverk.  Vi gjorde det tillsammans – praktiker, forskare och studenter.

Nyckelord: risktagande trygghet, lustfyllt allvar, och forskning i nätverk

Vår värdegrund: Vårt projekt byggde på förhållningssättet att kreativitet kräver handling, och att kreativitet bäst uttrycks i pluralis. Frågan ”hur kreativ är du?” blev därmed ersatt av ”hur är du kreativ?” I projektet riktades sökarljuset och energin mot högre musikutbildning, och de metoder som främjar framtida musiklärares kreativiteter, det vill säga möjligheter att skapa utrymme för nya generationers kreativa tillgångar. Våra frågor och metoder utvecklades tillsammans med lärare och studenter. Vi vände oss inåt och utåt i vår egen verksamhet vid Musikhögskolan i Malmö, med internationella samarbeten som omgivande forskningsmiljöer.

Projektet startade höstterminen 2010 med:
En översiktlig kartläggning av forskningsläget kring kreativitet, både inom musikfältet och i ett bredare perspektiv. Kartläggningen redovisades i form av ett delvis kommenterat bibliotek på den hemsida som utgjorde projektets hjärta och nav. Hemsidan ska även fortsättningsvis bland annat bjuda in till idébank, bibliotek, verktyg, metoder och kurspaket.

Utarbetandet av konkreta förslag på hur kreativitet skulle kunna vara ett övergripande perspektiv i hela MHMs utbildning (alternativt lärarutbildning i musik). Eftersom en av grundtankarna var gemensamt kunskapsskapande, startade denna forskningsprocess med att ordna workshops under vårterminen 2011 där lärare och studenter delade med sig av sina erfarenheter, metoder och frågor.  Vi använde också våra föreläsningar och hemsidan till att bygga upp en idébank för projekt som på olika sätt kan iscensättas i lärarutbildningen.

Förslag på hur kreativitet kan färga kurserna vid MHMs lärarutbildning. Några av dessa framtida kurspaket finns nu online på Musikhögskolans hemsida, med start höstterminen 2011.

Projektledare:
Anna Houmann, fil. dr. i musikpedagogik. Utbildad musikpedagog med inriktning mot grundskola och gymnasieskola med fördjupning inom svenska, komposition och sång. Arbetat inom grund-, gymnasie- och kulturskola. Arbetar sedan 2001 på lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med speciellt fokus på musiklärares handlingsutrymme och pedagogiska kreativitet.

Eva Sæther, docent i musikpedagogik. Med hjärtat i den svenska folkmusiken har Eva Sæther  utvecklat kurser vid Musikhögskolan i Malmö kring interkulturell kompetens och gränsöverskridande kulturmöten. Hennes forskningsintresse spänner över interkulturella perspektiv på musikutbildning, innovativa lärmiljöer i sociala media och kulturmötens betydelse för kreativitet. Se vidare http://web.me.com/evasaether/Min/Forskning.html

Kommentarer inaktiverade.